Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.04.2009 20:40 - Истини, загадки, суеверия и заблуждения в Спорт тото 2
Автор: pitagorid Категория: Забавление   
Прочетен: 101376 Коментари: 48 Гласове:
5

Последна промяна: 24.03.2014 19:28


Когато в спортният тотализатор се зададе голям джакпот, българинът се побърква. Малко и голя­мо, куцо и сакато хукна да пуска фишове. Въпреки че тотото е най-жестокия хазарт в Бъл­гария, то продължава с неотслабваща сила да привли­ча хиляди българи към тото пунктовете.

Защо това е така и каква е тази сила, която толкова силно омагьосва човека?
По своята същност, Спорт тото 2 е типична числова лотария. От матема­тическа гледна точка, този вид лотарии се поддават много лесно на математически анализ. За целта се използва “Теорията на вероятностите” и по-конкретно онази част от нея, която се нарича “Комбинаторика”. Като опорна формула за изчисление служи следния мате­ма­ти­чески израз:

C(k,n)= n(n-1)(n-2)(n-3)....(n-k+1)/k!

За тези които не обичат математиката, горния израз по-просто казано служи за изчисляване броя на комбинациите на k числа от n възможни.
Тук с буквата k са означени броя на числата, които се теглят в тиража, а с буквата n са означени броя на всички числа които могат да бъдат изтеглени 
За конкретен пример да вземем най-популярния вариант на тотото 6 от 49.  
В този конкретен случай k=6 , а n=49 
Колко са всичките комбинации на 6 числа от 49 възможни? 
Като приложим горната формула ще получим:

C(6,49) = 49.48.47.46.45.44/1.2.3.4.5.6 = 13 983 816 

Макар да изглежда “много сложна” формулата се прилага изключително про­с­то. 
Трябва само да умножите последните k числа от всичките възможни n числа и получения резултат да разделите на произведението от първите k числа. 
В нашия случай умножаваме последните 6 числа и разделяме на произве­дени­ето на първите 6 числа.  
За спорт тото 5 от 35 ще получим съответно: 
 
C(5,35) = 35.34.33.32.31/1.2.3.4.5 = 324 632

За спорт тото 6 от 42 резултатът ще е:
  
C(6,42) = 42.41.40.39.38.37/1.2.3.4.5.6 = 5 245 786
  
Сега ще докажем, че всяка числова лотария е напълно еквивалентна на би­лет­­ните лотарии.  
Ще вземем за пример отново тото 2 (6 от 49).  
Общия брой на възможните комбинации от шест числа, както вече изчислихме номерираме във възходящ ред. Първата  комбинация естествено е  1,2,3,4,5,6. Следващата ще бъде 1,2,3,4,5,7, третата съответно 1,2,3,4,5,8 и т.н. Четиридесет и четвъртата ще бъде 1,2,3,4,5,49, следва 1,2,3,4,6,7 и т.н Така ще стигнем до последната 13 983 816 комбинация, коя­то ще бъде 44,45,46,47,48,49
По този начин всяка комбинация получава свой уникален номер. Обратното съ­що е вярно. Ако изберем някакво число от 1 до 13 983 816 ще можем да видим коя точ­но комбинация стои зад това число. 
Ако сега отпечатаме 13 983 816 билета, с по една комбинация на всеки от тях, то веднага превръщаме числовата лотария в билетна, което искахме за дока­жем.
Следователно, ако вместо да попълваме фишове с избрани шест числа, ние за­писвахме във фиша някакво число от горния диапазон, нищо няма да се про­мени.
Все пак има няколко съществени разлики между билетните и числовите ло­та­­рии.
- при билетните лотарии всеки билет е един единствен и не може да има два билета с един и същи номер.
- ако се продадат всички билети, то голямата печалба задължително ще се пад­не на някого, без да се страхува че ще има и друг печеливш.
- в билетната лотария няма джакпот. 
Докато в билетните лотарии всичко свързано с печалбите е много просто и очивидно, в тотото всички тези неща са тайнствено замаскирани и не е по силите на всеки да вник­не в тях.
Именно тук възникват големите загадки, суеверия и заблуди. Поня­ко­га човек така се оплита в тях, че става почти невъзможно да бъде убеден, че наисти­на се заблу­ждава. На това са разчитали най-вече и създателите на този тип лотарии, да засегнат онези вътрешни психологически нишки на човека, чрез които най-лесно да бъде подве­ден и измамен. Защото, когато става дума за числа, човек става като ома­гьосан. Съз­дават се предпоставки да се събуди неговото суеверие. Не напразно има създадена цяла “псевдонаука” наречена Нумерология. А загадките и суевери­ето пораждат заблуж­де­нията.
Моята задача е да ви запозная с тези мистерии. Знам, че ще има много хора които няма да се съгласят с мен, но това си е за тяхна сметка. В материята която излагам има много математика, но които има достатъчно умствен багаж ще разбере за какво става дума.
 
Кои са най-големите заблуждения в тотото?  

1. “Не всички комбинации от шест числа са еднакво вероятни”.
 

Обикновено се предполага, че с по-голяма вероятност се падат комбинации с чис­ла, разпръснати по цялата област на фиша, отколкото такива с последователни чис­ла или събрани в малки области от него.

Голямо заблуждение. Всички комбинации са еднакво вероятни. Това следва от ве­че казаното по-горе, че тотото може да се преобразува в еквивалентна билет­на лота­рия с последо-вателни номера. Ако това се направи, изведнъж изчезва визу­алното въз­приятие за равномерно разпределение на числата върху фиша и заблуж­дението може да бъде туширано.
 

2. “Някои числа излизат по-често от другите”. 

Теоретически всички числа трябва да излизат еднакъв брой пъти. На прак­тика обаче това може да се очаква в достатъчно голям период от време, примерно след 100000 и повече тиража. При малък брой тиражи разсейването може да е осе­зателно, и наистина някои числа относително могат да се изтеглят по-често от дру­гите. Статис­ти­ка­та обаче тук не може да ни помогне. В билетните лотарии напри­мер никой не води статистика. Тъй като доказахме, че тотото е еквивалентно на билетна лотария, то воде­нето на статистика тук е голяма заблуда и на­празно губе­не на време. Иди обаче да спо­риш с някой тотоманияк, че това не е така.

3. “Не е възможно в два последователни тиража или в две тегления на един и същи тираж, да се изтеглят еднакви числа.”

Голямо заблуждение. Напротив, това има същата вероятност, както Вие да спе­че­лите джакпота. Все едно първото теглене на тиража е улучило шестица от второто тег­лене. Ако вярвате в горното твърдение, защо тогава мислите че именно Вие ще уце­лите шестицата. Всеки би се изненадал, ако пет или дори четири числа се дублират в двете тегления и сигурно би си помис-лил, че има манипулация с топките. А това е напъ­л­но възможно. Все едно, че Вие сте улучили  петицата или четворката. Защо едното теглене да не улучи петица или четворка от другото теглене? Вероятността е абсо­лютно една и съща. Макар и рядко все пак това може да се случи!!!

4. “Служителите на тотото могат да дирижират изтеглянето на опреде­лени числа и с това да засилват напрежението около евентуален джакпот.”

Това е глупост, за съжаление подхранвана и от медиите. Сферата с топките мно­го трудно може да бъде манипулирана. Дори топките да имат различно тегло, няма фи­зическа сила, която да ги накара да излязат точно тези които искаме. И защо пък това да не са именно Вашите числа. И кой би имал интерес от това, че да седне да манипу­ли­ра такава сложна ситуация. Не се заблуждавайте. Това, че джакпота дълго време не пада е чиста случайност и нищо повече.
(За изчисляване на вероятността, джакпота да се задържи много дълго вре­ме е въпрос на отделна дискусия.)
 
 
5. “Играта със системи за комбиниране, увеличава шанса за печалба мно­­го­­крат­но”.

Най-голямото заблуждение.

Доказателство: Всяка система има точно определен брой комбинации. Всяка ком­бинация може да спечели с вероятност 1/13983816. Всички комбинации са ед­накво вероятни.

Следователно: Системата увеличава вашия шанс само толкова пъти, колко­то са комбинациите в системата. Еднакъв шанс ще имате ако попълните същия брой фи­шове с произволни числа. Системите НЕ увеличават шанса за печалба! Те могат да ви осигурят няколко печалби едновременно, но от своя страна това пък води до намаляване на вероятността да спечелите изобщо нещо. А бе всичко е премислено и забулено в мистика, така че да се привлекат повече участници в играта. Казаното дотук може да се докаже много елегантно по чисто математически път, но това е те­ма за отделна дискусия. Подробности виж тук
Системите са удобни само с това, че поз­во­ля­ват само с един фиш да пуснете много комбинации, без да си играете да ги попъл­вате една по една. Другото което е полезно в системите е, че за сметка на по-малката вероятност за печалба, се увеличава пък броят на печалбите, а оттам възвръщаемостта на вложения залог. Най добре е да играете системи с пълно комбиниране. Те са математически абсолютно оптимизирани. Носят и най-уплътнените печалби, ако имате късмет да излязат избраните от вас числа. Всички останали системи са една безсмислена игра с цифри, които уж ви гарантират тройка, четворка и т.н при улучване на съответния брой числа участващи в системата. Казвам безсмислени, защото всичко се усложнява до такава степен, че участникът просто се омотава като пате в кълчища, без да има никаква, ама никаква изгода. Шансът за печалба си остава абсолютно закован от броя на комбинациите които участват в системата. Обърнете внимание, че уплътняването на печалбите в този вид системи драстично намалява в срав­нение със системите с пълно комбиниране. И което е най жалкото, ще трябва да имаш системата в развит вид за да провериш какво всъщност си спечелил.
И защо е тази мистична заблуда? Но тези които са измислили системите никога няма да си признаят, че това което изложих по-горе е истина. Все едно някой поп да ви каже, че няма бог с име Христос .
Накрая няколко математически извода:

Какви са вероятностите в тото 2 (6/49): 
 
1. Вероятността да улучите тройка е 246820:13983816 = 0,01765 или 1,765% т.е. приблизително 1 на 57 комбинации или средно веднъж на 9/10 тиража, ако играете с един троен фиш. Абе казано по-просто, веднъж месечно е вероятно да улучите тройка, но с тази тройка няма да можете да си покриете разноските дори за един тираж.
 
2. Вероятността да улучите четворка е 13545:13983816 = 0, 00969 или 0,1%, т.е една на 1000 комбинации. Или средно веднъж на 167 тиража. Ако улучите през годи­ната поне една четворка, Вие просто имате късмет. 
 
3. Вероятността да улучите петица е 258:13983816 или 1 на 54200 комби­нации. С други думи веднъж на 18000 тиража с три тегления което прави около 58 години, при условие че играете непрекъснато с един троен фиш всеки тираж. Ако през целия си живот улучите петица, значи ... имате късмет. 

За шестицата ще кажа само следното.
Представете си един тон жито. Това е приблизително един кубически метър. Вътре в житото има само едно ечемично зърно. В пълна тъмнина, Вие бъркате в това огромно количество зърно и измъквате едно зрънце. Ако това е ечемика, да Ви е честит ДЖАКПОТА.


И така.
Ако Вие играете тото за да спечелите малки печалби (тройки, четворки или дори петици), то Вие просто пълните гушата на държавата, защото тя Ви ограбва безпощадно.  50% от постъп-ленията се прибират от тотализатора и държавата.
  
Ако играете за да спечелите джакпота, спомнете си примера с житото и пълната гуша и продължавайте да играете. Ако ли все пак спечелите джакпота, помис­ле­те си какво може да Ви се случи и тогава се радвайте. Дали пък няма да ви гръмнат или отвлекат. Ха-Ха-Ха !!!!

Вижте подробности и за новата игра Лото Джакпот!    

 Тагове:   късмет,   джакпот,   лото,   тото,


Гласувай:
5
Следващ постинг

1. drakulla - pitagorid,
24.04.2009 20:58
Похвално!
цитирай
2. анонимен - Много добре. Не съм очаквал подобен ...
24.04.2009 21:39
Много добре. Не съм очаквал подобен коментар. Напълно съм съгласен. Въпреки, че играя ТОТО 2 и съм печелил 6-ца от играта 6/42 преди 12,13г. със система непълно комбиниране. Но всичко казано по горе е истина. Явно съм бил късметлия.
цитирай
3. valeriak - Познавам един
07.05.2009 11:31
човек, който точно 58 години играе с един троен фиш, ама още не е спечелил...
цитирай
4. анонимен - Системите
10.05.2009 12:11
Не си съвсем прав за т.нар. "системи". Всъщност те са единтственото математически интересно нещо в тото бизнеса, тъй като са някакъв вид error-correcting codes.
цитирай
5. анонимен - krasi
16.06.2009 20:45
Абсолютно точен анализ! Браво! Бих добавил, че това си е узаконена измама. Предполагам, че се досещате колко време е нужно да се обработят фишовете при днешните технологии и да се открие кои от комбинациите не са пуснати. Това даже се съобразява със статистиката за брой пъти излезнали числа. Но си има и късмет! Лично аз вече съм печелил 2-петици и около 30- четворки, така, че..............опитайте късмета си, но не прекалявайте! Възможно е и да обеднеете.
цитирай
6. анонимен - Въпрос
15.11.2009 23:43
Имате ли статистика до въвеждането на електронната сфера колко често са се падали 6 ци...примерно на колко тиража средно се е падала 6 ца, сравнено с годините след това...по мое мнение навремето почти всяка седмица имаше 6 ци, а сега стават някакви невероятни натрупвания и с месеци не се печели такава...ако и статистиката потвърди този факт как си го обяснявате вие ?
цитирай
7. pitagorid - До анонимен 6
16.11.2009 00:00
Нямам данни за такава статистика. Но и в миналото шестиците се падаха сравнително рядко. Не зная защо твърдите, че тогава почти всяка седмица се е падала шестица. Аз помня тотото от неговото създаване и не съм забелязал такова нещо, което вие твърдите. В ония времена почни всяка седмица имаше 5+1, но това не е шестица. Такова събитие се пада 12 пъти по-често от шестицата. Така че това което твърдите е неистина и се заблуждавате. Всъщност вие вече явно сте подвластен на съмнението и няма смисъл да ви убеждавам. Вие така или иначе, няма да спрете да се съмнявате. Повече не ме питайте по тези въпроси.
цитирай
8. анонимен - Българина е толкова наивно създ...
16.11.2009 17:58
Българина е толкова наивно създание,умишлено не употребявам "човек" ,че трябва пет тиража един след друг да се "падат" еднакви числа,за да разбере че тотото е една голяма ИЗМАМА.
цитирай
9. анонимен - минаващ
26.12.2009 14:56
Знае ли някой каква е математическата вероятност /формулата за пресмятане/ в два последователни тиража да се изтеглят едни и същи числа, както се случи наскоро? Вероятността не е ли 13,9 млн на квадрат?
цитирай
10. pitagorid - До анонимен #9
26.12.2009 18:26
Това вече съм го описал в някоя от моите статии за тотото. Математическата вероятност да се изтеглят едни и същи числа в два последователни тиража е точно толкова, колкото вие да улечите шестицата, т.е. 1 към 13 983 816. Не знам защо много хора си мислят, че трябва да си повдигне на квадрат. Това е абсолютно погрешно. Доказателството е повече от елементарно. Представете си че вие пускате фиш със същите числа които са излезли предишния тираж. Какво е вероятността в следващия тираж да улучите шестица. Както вече казах това е 1 към 13 983 816. Ако не можете да схванете тази елементарна истина, просто не мога с нищо да ви помогна. Математиката не е вашата силна страна. Всъщност това което се случи наскоро, беше в тото 6 от 42, а не в 6 от 49. В този случяй вероятността е 1 към 5 245 786. (вижте по-горе в статията)
цитирай
11. анонимен - Манипулиране на тиража
27.12.2009 02:18
Съврменната електронна обработка на пуснатите комбинации позволява много бързо да се отчете кои числа участват най-много в пуснатите комбинации. Това води до възможност да се манипулира тиража като се поставят тези числа в топки с по-голямо тгло. Така тези топки имат по малък шанс да се изтеглят отколкото по леките топки, а това води и до по малък брой на печелившите комбинации.
цитирай
12. pitagorid - #11
27.12.2009 10:45
Манипулиране на тиража!? Добре. Да приемем че има такава възможност! А сега и аз имам въпрос. Кой има интерес да прави такава манипулация и защо?? Абсурдно е това да го прави самия Спортен тотализатор. На него ми у все едно кой ще спечели и колко ще спеели. Парите които той прибира са 50% от постъпленията. И защо трябва да се излага на риск да бъде обвинен в измама, защото манипулацията с топките може лесно да се разкрие и тогава наистина ще стане скандал. Всички тези хипотетични предположения за измама са плод на извратената фантазия на изстрадалия българин. За него всичко е фалш и измама, и за съжаление има много голямо основание за това. Но за тотото, не си тормозете мозъка да измисляте какво може да се манипулира и какво не. Дори да има манипулация, с нищо няма да се промени характера на числовите лотарии. Те по принцип са инструмент за измама на мнозинството. Вместо да коментирате такива абсурдни твърдения, просто недейте да играете тото.
А ако искате да засиля вашите съмнения, трябва да ви подшушна, че ако трябва да се прави манипулация с топките, то това е не за сметка на теглото им, а за сметка на техния малко по-голям или малко по-малък ДИАМЕТЪР. Тогава определени топки ще влизат по-лесно в отвора, а други може да се направи така, че изобщо да не могат да влизат. А и контролът на диаметъра се прави по-трудно, защото тук става въпрос за десети от милиметъра, което е много трудно да се установи.
цитирай
13. анонимен - До pitagorid #10
28.12.2009 16:17
Тогава излиза, че вероятността да се паднат едни и същи числа в два, три, четири и т.н. последователни тиражи е една и съща. А май не е така. Истината като че ли е по-дълбоко в лабиринтите на теорията на вероятностите. Все пак ти благодаря за отговора и за интересната статия.
цитирай
14. pitagorid - До #13
28.12.2009 19:28
Пак не сте разбрали точно. Вероятността да се паднат в два последователни тиража еднакви числа е 1 към 13 983 816. Сега вече при три последователни тиража трябва да се повдигне на квадрат, при четири последователни тиража трябва да се поздигне на куб и т.н. Грешката е че още при втория последователен тираж повдигате на квадрат. Защо хората се заблуждават, че още при два последователни тиража трябва да си повдига на квадрат. Причината е следната. В настоящия тираж се изтеглят произволни числа от 13 983 816 възможни. Искаме и следващия тираж да се изтетлят точно същите произволни числа. Ами в този случай това е с вероятност точно 13 983 816, а не повдигнато на квадрат. Друг е въпроса ако вие сте си пуснали фиш с точно определени числа. И сега искате в два последователни тиража да са паднат именно вашите числа. Тогава наистина трябва да си повдигне на квадрат, но това е защото искате точно вашите избрани числа да се изтеглят в два последователни тиража, а не произволни други числа. Това е истината в лабиринтите на теорията на вероятностите. Не е чак толкова дълбоко, но когато човек не е добре запознат с тази теория, може наистина да се заблуди.
Благодаря, че правите тези коментари, защото и други са ме питали същото. Дори са ми изпращали лични съобщения по елекронната поща.
цитирай
15. анонимен - До pitagorid
21.01.2010 18:53
Коментарийте до тук са интересни, почти ясни, но не съвсем. Първо, защо ще се манипулират числата от тотото-независимо кое, но с джакпот. Струва ми се отговора се крие в процентите, които прибира тотолизатора. Колкото повече натрупана сума има в джакпота, толкова повече фишове се пускат. А колкото повече постъпления има в даден тираж, толкова повече постъпления остават в тотолизатора, т.е. толкова повече пари остават за разпределиние вътре в тотолизатора, независимо по каква схема се прави това.
Второ: каква е вероятността в един тираж, да кажем тото 2, 6/42, да бъдат изтеглени шест числа в трето теглене и да няма позната шестица, а в следващия тираж да бъдат изтеглени същите числа, пак в трето теглене, и да има десет шестици. Мисля, че няма логика току що изтеглени числа някой да ги попълни във следващия тираж, а какво остава това да са направили 10 човека, или може би един е подшушнал на още някои.
цитирай
16. pitagorid - До #15
21.01.2010 21:01
Относно точка Втора препоръчвам на заинтересуваните да прочетат моя постинг:
"Защо в Тираж №73 на Спорт тото 6/42 има 18 шестици?"
Относно точка Първа не искам да коментирам. Причината е че тази материя за болшинството хора е неразбираема, а да спориш с такъв човек е все едно да спориш с радиото.
цитирай
17. анонимен - а дали е така
10.02.2010 16:26
имам следния въпрос- Каква е формулата за изчисляване на следната ситуация :
- играя с " А " на брой
- теглят се "Б" на брой
- максимално печелят "Ц"
където Ц е по малко от А и Б
цитирай
18. анонимен - da be da
24.02.2010 16:40
анонимен написа:
Българина е толкова наивно създание,умишлено не употребявам "човек" ,че трябва пет тиража един след друг да се "падат" еднакви числа,за да разбере че тотото е една голяма ИЗМАМА.

цитирай
19. анонимен - който не вярва да не играе
11.04.2010 23:15
редовно участвам и вярвам че ще ми се усмихне късмета
цитирай
20. анонимен - системи
17.05.2010 19:52
Системите наистина увеличават вероятноста за печалба,но вроятноста пак е нищожна.Например играете със система от сто комбинации.Вероятност
100 : 13 983 816 Системите са само за улеснение.Не гледайте на тях като на някакво
магическо средство чрез което непременно ще спечелите.
цитирай
21. анонимен - можете ли да изчислите?
27.05.2010 02:18
можете ли да изчислите вероятността за печалба при новото лото, където от 60 числа залагаме на 12,но се изтеглят 20?
цитирай
22. pitagorid - #21
27.05.2010 07:38
Няма проблеми, но не съм чувал за такова лото. Трябва първо да разбера правилата и тогава ще отговоря на въпроса. Посочете линк откъдето да разбера подробностите за това лото.
Благодаря предварително
цитирай
23. pitagorid - Вижте подробностите в новия постинг за играта Лото Джакпот
28.05.2010 10:09
В отговор на #21 мога да насоча вниманието Ви към новият ми постинг посветен на играта Лото Джакпот. Там ще намерите подробности за шансовете за печалба при този нов вид числови лотарии.
цитирай
24. анонимен - Trudnia balans...
06.06.2010 08:07
Do Pitagorid:
Zdraveite i blagodaria za interesnoto chetivo i svegdane na chast ot Matematichesakata teoria do shirokite masi.
Bih gelal da spodelia che v povecheto ot Vashite komentari namiram absolutno tochna matematicheska obosnovka i mi e stranno pulnoto nedopuskane ot Vasha strana na "drugata strana na monetata".
Ako prilogite matematicheskite modeli v chess igra biha se poluchili bezbroi kombinacii no v kraina smetka sa razraboteni kraen broi strategii vodeshti do uspeh ( neka ne smesvame kombinatorikata s Teoria na igrite )
I taka ot edna strana e TOTO-to a ot druga obiknovennite uchastnici ( kum momenta celokupnia narod - imash nadegdata da specheli )
Vseki ima strategia i vseki celi da specheli sus svoita strategia, no za sugalenie povecheto hora ne slediat statistikata v saita na TOTO-to ( puskat se ne poveche ot 12 % - 13 % ot vsichki vuzmogni kombinacii v 6/49 naprimer)
Bih vi posuvetval da koregirate Vashiat komentar za sistemite, tui kato e matematicheski dokazuemo che ako poveche hora uchastvat sus sistemi ( gelatelno e da sa pulni ) to procentata na pusnatite kobinacii shte se uveliuchi, a sledstvieto Vi e Matematicheski iasno - ubeden sum v tova.
Na posledno miasto zabraviate za NADEGDATA - kak samo 0.60 lv mogat da nakarat vseki chovek da givee v paralelen sviat za niakolko chasa ili dni, praveiki go pone malko po-dobur ( korelacia megdu matematika i filosofia )
Pozdravi,
Penguin
цитирай
25. pitagorid - #24
07.06.2010 23:10
Понеже пишете на латиница нямаше да Ви отговоря, но тъй като въпросите, които повдигате са интересни все пак оставих коментара. Колкото до системите, аз никога няма да променя своето мнение. Защото по-горе категорично доказах, че всяка числова лотария еднозначно може да се превърне в билетна. Тогава веднага падат всички заблуждения със системите. Няма значение дали играете със система или не. Шансът за печалба зависи от броя на комбинациите, участващи в системата. Твърдението , че ако повече хора играят със системи, броят на различните комбинации участващи в тиража ще се увеличи. А вие откъде имате информацията, че се пускат само 12-13% от всички възможни комбинации. В никакъв случай няма да се съглася и с вашето мнение, колкото и убеден да сте в това, че системите ще увеличат броя на участващите комбинации в тиража. Твърдите също, че това е математически доказуемо. Ще се радвам да ми го докажете математически това ваше твърдение. Вие просто се заблуждавате. Това не е математически доказуемо. По скоро това е следствие именно на човешката психология, върху която толкова искам да обърна внимание на моите почитатели. Разберете. От статистика в тотото няма никаква полза. Все пак статистиката ми помогна да докажа моят империчен закон за разпределението на числата предпочитани от хората. Но веднъж изведен този закон, статистика повече не е нужна. Тя само отново и отново ще доказва съществуването на този закон, колкото и невероятно да звучи. Факта, че числото 7 е абсолютен фаворит и няма сила, която да промени този закон, говори че тук нещата не се свеждат до математика, статистика или комбинаторика. Това е странна функция на човешкия мозък, а не на математиката.
цитирай
26. анонимен - истини, загадки и заблуждения на човешкия мозък
10.06.2010 21:19
леле,че актуално за днес когато отново не падна ДЖАКПОТА от 4мил и нещо
много интересно
благодаря
аз съм от щастливите, защото преди 14г спечелих две 5-ци и още дребни др.печалби от пълно комбиниране със 7 числа
дали пък да не пусна за неделя един фиш!!!!???!

цитирай
27. анонимен - Разлика между "Теорията на вероятностите" и "Практиката на вероятностите"
23.06.2010 01:11
Някога спечелилите от Тото-то ги изтипосваха на всички тото пунктове. Пък и от време на време се чуваше, че еди-кои си бил спечелил. За последните двадесеттина години не се е чувало някой да е спечелил джакпот. Както беше казал един: "Тото милионерът е като честния политик - някои са чували, че бил съществувал, но никой не го е виждал." Е, това е за България. В нормалния свят не е така...

Гледам "машината" за теглене на числата,... гледам и все се чудя: защо някои топки влизат в "дупката" и се връщат обратно, продължават да се "джуркат", пак влиза някоя, пак се връща. За едни топки двойният клапан се отваря, а за други - не.

Преди време един бивш служител на Тото-то разправя от къде била купена машината (тази с въздух) и ми разясни "политиката на пропускане на правилните топки"...

То бива държавен рекет и измама, ама това на нищо не прилича. Че и с цялата си наглост направили всеки втори тираж извънреден, т.е. за по 1 лев, докато все още се трупа джакпота. Иначе по принцип е само последния тираж от месеца. Както и да е, аз тото не играя и ми е все тая, ама се чудя на тези дето гледат пък не виждат.
цитирай
28. анонимен - да точно така си е,но добави и обема с микрони дори .Ще стигнеш до истината
27.06.2010 16:50
анонимен написа:
Съврменната електронна обработка на пуснатите комбинации позволява много бързо да се отчете кои числа участват най-много в пуснатите комбинации. Това води до възможност да се манипулира тиража като се поставят тези числа в топки с по-голямо тгло. Така тези топки имат по малък шанс да се изтеглят отколкото по леките топки, а това води и до по малък брой на печелившите комбинации.

цитирай
29. анонимен - Системи комбинации
11.07.2010 12:02
Някой да може да ми каже как мога да намеря софтуер - програма за съставяне на комбинации.Примерно комб.от 17 числа 5/35 ,но да не е 3 от 3 а да осигурява в по горни групи-4 и 5.За четворка мисля,че трябва да са около 340 комб.а за петица около 620 комб.Ако има патематици програмисти да ми пишат на g_voshtev@abv.bg
цитирай
30. анонимен - система
28.07.2010 21:13
анонимен написа:
Някой да може да ми каже как мога да намеря софтуер - програма за съставяне на комбинации.Примерно комб.от 17 числа 5/35 ,но да не е 3 от 3 а да осигурява в по горни групи-4 и 5.За четворка мисля,че трябва да са около 340 комб.а за петица около 620 комб.Ако има патематици програмисти да ми пишат на g_voshtev@abv.bg

Не си струва да правиш собственна система. Това означава,че ще трябва да разписваш много фишове. На сайта на тотото има готови и могат да се дръпнат като такстов файл.
Имам направено програмче, дето като се пусне системата - дава при уцелени 6,5,4,3 чиста от .... (колкото са числата в системата), какво и с какъв шанс дава.
напр.
ТОТО 2 - 5 от 35 - система номер 8

Брой числа:8
Брой фиша:8

N
1 1 2 3 4 5
2 1 2 3 4 6
3 1 2 3 4 7
4 1 2 3 4 8
5 1 5 6 7 8
6 2 5 6 7 8
7 3 5 6 7 8
8 4 5 6 7 8

Възможности при 5 улучени числа
Общо комбинации:56
n комбинации нищо тройка четворка петица вероятност
1 48 1 5 2 85.71429
2 8 4 3 1 14.28571

Възможности при 4 улучени числа
Общо комбинации:70
n комбинации нищо тройка четворка петица вероятност
1 36 4 4 51.42857
2 32 4 3 1 45.71429
3 2 4 4 2.85714

Възможности при 3 улучени числа
Общо комбинации:56
n комбинации нищо тройка четворка петица вероятност
1 48 7 1 85.71429
2 8 4 4 14.28571

смятам да кача програмчето на някой сайт фрее, но трябва да изчета по-подробно всичко по законите на сайта на ТОТО-то, че съм убеден 100% - могат да те подгонят за какво ли не.... Те нешите закони - мани ги! Откакто задължиха и ISP да пазят инфо за адресите.... Ченгесарска държава!
цитирай
31. анонимен - система
28.07.2010 21:15
Доста гадно излезнаха интервалите...Не се вижда добре кое на коя колона е!
цитирай
32. анонимен - anonimen
30.08.2010 12:13
kolko pari e 5-cata ot sega6noto toto,kakto e 3mil i neshto..
цитирай
33. анонимен - ИЗМАМНИЦИ!
06.01.2011 19:13
Измамата е ФИЗИКА!!! Тези, които познават материята нека да отрекат! Само трябва да има кой да ги провери тези мошеници! Достатъчно е на едно топче да бъде променена структурата му като бъде с изместен център на тежестта и повярвайте ми това топче и самичко да е във сферата цял ден, то то няма да влезне. Другите скрити трикове са микрочипове, които създават електромагнитно поле противоположно на следящтото на дупката и кажи ми, че това топче ще влезне дори и при празна сфера.
Предлагам да има комисия, безпристрастно избрана с томбола или нещо такова и да провери след свършване на тиража, колко пъти тези числа ще попаднат като резултат в проценти спрямо останалите; да се провери за изместен център и за подслушване на радио вълни и други, като се покаже на простоватия Българин прозрачността на истината. Не е важно кои са числата. Разгледайте хронологията на Спорт тотото и забележете, че почти няма тираж, където да не са излезнали две числа в един тираж. Това е равносилно на 50% да няма точно попадение или шестица. Нормално е и спортния тотализатор да е законния начин да си узаконят милионите някои хора. Как става:
имаш 10 милиона, плащаш 4 милиона на съответния човек и получаваш чиста печалба 2 милиона. Затова не играя тото от 7-8 години, защото истината все още не е излязла наяве. Корупцията я подрханват всички тези, които играят, и парите се прибират, както и от комисии, така и държавни служители.
цитирай
34. анонимен - фалшификация и мошенници от спортния тотализатор
05.02.2011 20:20
По скоро се питам ,защо все още числата се теглят по този толкова сложен,механизиран и вероятно компютърен начин?Въпреки стократните нападки от страна на участници в тотализатора,от специалисти и медии - наглостта на организаторите на спортния тотализатор продължават.Всички искаме прозрачност и в крайна сметка честно и реално теглене , без догадки ,без мистерии и без тайни.Всичко това може да отпадне само с едно единствено решение - а именно - теглене на числата по стария изпитан метод - бъркаш с ръка в сферата и вадиш топчето с числото!Няма лъжа , няма измама - всичко е честно и коректно.Да не говорим за това ,че тегленето на числата от тотото ще се превърне в едно гледаемо шоу защото ще се канят известни личности и звезди да теглят числата ,а защо не и деца!В такъв случай всички съмнения за манипулация ще отпаднат и всичко ще е наред.Убеден съм и никой не може да ме разубеди ,че сега се извършват големи далавери в тотото и големи манипулации!Задайте си въпроса - защо организаторите не искат да приемат това предложение за теглене на числата по този стар и изпитан метод?Отговорът е много лесен -- няма как да ни измамят.Всички трябва час по скоро да настояваме да се променят правилата в спортния тотализатор още от тази година - 2011 ,да има прозрачност чрез промяна на начина на теглене на числата и само тогава ще има справедливост!!!Играя от 20 години ,досега съм дал пари за тото да се построи половин стадион а нищо не съм спечелил! Мисълта ,че съм ограбен по законен път и ме лъжат, не ме напуска и до ден днешен и няма да се примиря докато правилата не се променят!!!
цитирай
35. анонимен - Тотото -хазарт с държавата. Нав...
06.02.2011 21:49
Тотото -хазарт с държавата.Навярно сте забелязали ,че 2-3 минути след изтеглянето на числата вече се знае дали има шестица.Моето мнениие е ,че когато фишовете се обработват и се разбира коя е най-малко вероят
ната комбинация или коя изобщо не е уцелена от никой.И все си мисля ,че има по-леки и по- тежки топки.
PS.:Защо продължавада се нарича играта спорт тото след като не отиват поовината постъпления за спота както беше някога,а в гушите на някой хора???
цитирай
36. анонимен - всичко е само механика
10.02.2011 12:35
По-горе поставения коментар относно ДИаметъра на топките ми хареса много.Подържам мнението . Интересен е факта,че съм наблюдавал поставянето имана електронна везна.По-голям диаметър по-тънка стена - теглоо е равно.
Относно каква била далаверата от маниполацията ? Въпросните 50 % коио влизът в държавата не трябва да се приема като Число т.е. Ако в един тираж има постъпления от 3 милиона (примерно) ,50% отиват в държавата 50 % остават , това означава по 1.5 милиона за всеки , Държава- тотализатор . На 30 милиона постъпления далаверата на двете страни е вече друга по 15 милиона за всеки :) просто но логично. А още по интересното е , отделно къде си плащат попълнените колонки (0,70 ст.) на колонка - се отдържат и по 5 ст. за самото лисче :) . Пр. 6 милиона фиша по 5 ст. това са още 300 000 хиляди лева ) .Пара от никъде успех на всички играещи .
днес си пуснах първия фиш на 33 години съм :) , както би казал един мойпознат , ::::всяка седмица печеля по 2.80 от тотото , защото не играя тото
цитирай
37. анонимен - sega da vi kaja
10.02.2011 21:45
vsi4ko e na zapis
tegleneto na samite 4isla e zapisano predvaritelno kogato priklu4at sys priemaneto na fi6ovete -znae se 4islata i pyskat zapis na samite 4isla-zatova moje da se raz4ita samo ,ako stane gre6ka-kakto sys vremeto xa xa xa xa
to svetovnoto s topkite v 4a6ite pak e 50 na 100 dalavera,a tyka s tazi ma6ina ni pravqt na baluci,ama i nie mai sme si takiva?:)
цитирай
38. анонимен - уреди и начин на теглене на числата от Тотото
11.02.2011 12:04
Всички вече имаме възможност да видим по телевизията и в интернет как и по какъв начин се теглят тиражите на европейското лото.Добре познатата механична сфера,която се използваше в България до 1984 год.Топките от метал които се разделяха не две ,след като се развиеха двете им половини и тогава публиката и теглещият числото /или числата/,го виждаха за първи път.Там нищо не зависеше от теглото на топките ,а от скоростта на въртене /с ръка разбира се/ на сферата ,и това колко пъти се разбъркваха топките.Тъй като играя вече около 40 години тото,намерих едни записи които съм водил в периода 1980-1984 год.Нито веднаж една и съща комбинация не се е повтаряла в тиража на 6 от 49,а повторенията ,на едни същи числа в различните тегления се очертава около 7-8%.Да ,на сто процента съм убеден ,че има измама и то много голяма.Дори и да поставят наблюдатели на случайно избран принцип,никой от тях ,колкото и да е подготвен ,няма да разбере как точно става измамата.Не се ли върне желязната сфера с металните ,развиващи се топки,измамата ще продължава .Но това е държавната политика-Защо да не вземем на тъпият българин и последните левчета?.А от тотото лапат много хора всеки на различно ниво.Защо до момента ,нито един пенсиониран или "доброволно " напуснал служител на тотализатора не е проговорил ,много просто защото го осигуряват за цял живот,и ако проговори тежко му.
Погледнете само как се теглят участниците в групите за световното по футбол и веднага ще Ви стане ясно ,че там където става въпрос за много много пари ,не може да става и дума, дори и за съмнение в измама.Това е" беден ли си дядо попе......Какво е казал Дядо Пенчо Славейков-"Не е туй народ ,а мърша ,туй ще кажа и ще свърша"Не искам ,никой от нас да се чувства така ,но управниците ни мамят ,с тотото,с мобилните оператори ,със заплатите , пенсийте и ни третират като лош материал,защото си мълчим и нищо не правим.
цитирай
39. pitagorid - до #39
01.05.2011 09:07
Съжалявам, но не греша аз, а и вие като всички останали се заблуждавате. Щом не сте проумели истината с превръщането на числовата лотария в билетна и продължавате да твърдите, че има комбинации, които са по-вероятни от други, няма какво да коментирам. Много сте далеч от истината. Наистина да се изтегли комбинация с непоследователни числа е хиляди пъти по-вероятно от това числата да са последователни, но точно конкретна комбинация, например тази която цитирате е точно толкова вероятна, колкото и 1,2,3,4,5 и 6
цитирай
40. pitagorid - До # 39
02.05.2011 08:30
От всичкото което изписахте в последните два коментара, така и не разбрах какво искате да покажете. Просто си играете с цифрите и пишете трактат по комбинаторика. Радвам се че разсъждавате доста математически, но в крайна сметка, това са някакви анализи, какво ще стане като разделим цифрите на групи и какви са шансовете дадена комбинация да влезе в някоя група и т.н и т. н. Основното не е това. Доказахме че на всяка комбинация от 6 числа може да се присвои уникален номер в диапазона от 1 до 13 983 816. Отпечатват се всичките тези комбинации върху също толкова билета и тези билети се пръскат за разпродажба. Ако вие не знаете зад конкретния номер билет коя комбинация от 6 числа се крие, то вие никога няма да разберете, дали тази комбинация влиза в някоя от вашите изкуствено създадени групи, дали от 2 или 3 последователни числа, дали само от четни или нечетни и каквото си измислите още.
НО ЕДНО Е АБСОЛЮТНО СИГУРНО. ВСИЧКИТЕ 13 983 816 КОМБИНАЦИИ СА РАВНО ВЕРОЯТНИ.
цитирай
41. pitagorid - #41
07.06.2011 21:11
Никога няма да ви стане ясно защото сте анонимен. Аз не си спомням защо съм го изтрил, защото не знам какво точно сте написали. По добре се обадете на електронната ми поща за да се разберем.
цитирай
42. анонимен - artis gay melayu
22.09.2011 13:26
This post is so help to me! Thanks for share.
цитирай
43. анонимен - Тото
22.09.2011 23:41
Съгласен съм с пост 38, разбира се че манипулирането на резултатите е абсолютно възможно.
Още повече, че подготовката за тиража се прави на тъмно, без независим достатъчно подготвен надзор.
Има комисия която „проверява” дали всичко е наред за да се тегли тиража, но тя е „вътрешна” на тотализатора.
До като не започне да се документира цялата подготовка и тегленето на тиража от независими експертни комисии, винаги ще има подозрения за нередности.
Има много начини на манипулиране, топлинно, тегловно, магнитно и какво ли още не.
Вярно е, че ако манипулираната топка ачик вземе та завие към отвора пред очите на хората като в мултипликационните филми, ще стане скандал, но не е необходимо, важно е да се знае коя група от топки (числа) ще отидат със 100% вероятност към изтегляне :)
Да не говорим, че едва ли има някой да си записва на видео тегленето, да ги преглежда на стоп кадър и да следи дали случайно няма топки които мърдат доста вяло, и други които летят и напират да изчезнат )))
Да не говорим че винаги в тотализатора могат да се изчислят до момента на теглене от постъпилите комбинации, каква комбинация трябва да се изтегли за да няма шестица, или да има, и на коя комбинация от фишове трябва да излезе, или...въобще не искам да се замислям колко сме изобретателни хората опре ли до пари, много пари.
Успех на всички с Българския тотализатор :)
цитирай
44. анонимен - Закъснял коментар за вероятността в два тиража да има еднакви числа
16.05.2012 19:08
Всъщност и автора и коментаторите са прави (според мен). Въпроса е отговор на кой въпрос се търси:

1. Каква е вероятността в следващия тираж да се паднат същите числа? Отговора е даденият от автора p = 1 : 13983816.

2. Каква е вероятността в два последователни тиража да се паднат еднакви числа? Отговора вече е съвсем друг: b = p ^ 2 * (1 - p) ^ 0 или 1 : 13983816^2.

И тъй като автора определено има познания в областта на вероятностите, ще го посъветвам да опознае не само хипергеометричното разпределение, а и биномното. По неговата логика (описание) това значи аз да си пусна един фиш с 6 числа в два последователни тиража и с вероятност 1 : 13983816 (сумарно) да ударя шестици и в двата. Май не е точно така, нали?
цитирай
45. pitagorid - До #44
16.05.2012 21:03
Много ви моля, да се изразявате по-разбираемо. Какво искате да кажете с това хипергеометрично разпределение и биномно разпределение. Това ми звучи като "Вижте ме колко съм умен и интелигентен. Няма смисъл да ви обяснявам колко сте некомпетентни". А всъщност за този който е навътре в нещата веднага ще му стане ясно, че зад тези фрази се крие една посредственост. Същалявам че го казвам, но е точно така. Никъде "според моята логика" не значи, че ако си пуснете един фиш с 6 числа в два последователни тиража и с вероятност 1 : 13983816 (сумарно) ще ударите шестици и в двата. Такова нещо никога и никъде не съм казвал или коментирал. Грешката е във вашите биномни разпределения. С вашия фиш ВИЕ искате ДА СЕ ПАДНАТ ТОЧНО КОНКРЕТНИ ЧИСЛА. А всъщност в следващия тираж могат да се изтеглят не вашите, а всеки един от 13983816 варианта. Следователно вероятността да спечелите е 1 : 13983816. Но да спечелите и в по-следващия вероятността е вече ( 1 : 13983816)^2. Така че няма нищо нередно в моята логика, а вие погрешно тълкувате казаното от мен.
Вторият въпрос трябва да се формулира така:
2. Каква е вероятността в два последователни тиража да се паднат еднакви числа КОИТО ВИЕ ЛИЧНО СТЕ СИ ИЗБРАЛИ? Отговора вече е съвсем друг: b = p ^ 2 * (1 - p) ^ 0 или 1 : 13983816^2.
Ето с това вече съм напълно съгласен
цитирай
46. pitagorid - До #44 - допълнение
16.05.2012 21:14
И за да стане още по-неясно всеки може да посети следния сайт:
http://www.referati.org/sluchaini-velichini-razpredeleniq-na-veroqtnostite-na-sluchaini-velichini/31403/ref/p3
Отново се извинявам на автора на анонимния коментар.
Просто или е много начетен човек или нищо не разбира от вероятностите в тотото.
цитирай
47. анонимен - Както казах - въпросът е какво точно ...
16.05.2012 22:22
Както казах - въпросът е какво точно се пита. Съжалявам, че съм запознат с терминологията в теорията на вероятностите и си позволявам да я използвам. Освен това знанията и интелигентността са две различни неща.

Въпросът, който задават останалите беше: "Каква е вероятността в два тиража да се паднат еднакво чосла?", а Вашият отговор беше на въпроса "Каква е вероятността в даден тираж да се паднат същите (или кои да е) 6 числа?". Затова написах този коментар.

Относно примера, който дадох - той е провокиран от Вашия пример в #14.

Попаднах тук случайно и се зачетох в статията Ви. Хубава е и е точна. Само този коментар не ми хареса и реших да въведа уточнението, което сметнах за редно.
цитирай
48. анонимен - Да излечем някаква полза от тази дискусия
23.08.2012 23:53
Анализът е точен. Веротността за печалба за всяка възможна комбинация е една и съща и практически нищожна. Но ако все пак решите да участвате, можете да използвате невежеството на преобладаващата част от играчите, ако не за друго, поне за да увеличите печалбата си, ако все пак улучите. Просто играйте с комбинации, които на повечето хора изглеждат по-малко вероятни за печалба. Например 21,22,23,24,25,26 или 2,4,6,8,10,12. Или някаква геометрична фигура върху фиша. Ако и на вас ви се струват по-малко вероятни, значи не сте разбрали анализа.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: pitagorid
Категория: Други
Прочетен: 3363595
Постинги: 158
Коментари: 1059
Гласове: 3831
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031